Privacyverklaring

Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN Waterweg) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SUN Waterweg
Schiedamseweg 53
3134 BB Vlaardingen 
06 21 333 841

Guido Antunes is de Functionaris Gegevensbescherming van SUN Waterweg. Hij is te bereiken via secretaris@sunwaterweg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SUN Waterweg verwerkt persoonsgegevens om te bepalen of wij noodhulp verstrekken. De aanvrager verstrekt deze gegevens aan ons, met of via een hulpverlener, als er bij ons een aanvraag voor noodhulp wordt gedaan. Door het invullen van de benodigde gegevens en het versturen van de aanvraag geeft u toestemming dat wij deze gegevens verwerken en bewaren.
Wij verwerken de persoonsgegevens die in het aanvraagformulier worden ingevuld, waaronder:

  • Voor- en achternaam van de cliënt,
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Gezinssamenstelling
  • Financiële gegevens
  • Waarvoor en hoeveel noodhulp wordt er aangevraagd, inclusief motivatie.
  • Contactgegevens van de hulpverlener
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of namens u verstrekt worden bijvoorbeeld telefonisch of in e-mail.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SUN Waterweg verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen bepalen of de ingediende aanvraag leidt tot het verstrekken van een gift. De contactgegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door/via wie de aanvraag is gedaan, om hem/haar te laten weten of de aanvraag is goed- of afgekeurd en om de afhandeling van de noodhulp via de hulpverlener te laten plaatsvinden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SUN Waterweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het is voor de beoordeling van aanvragen belangrijk om te weten of er al eerder noodhulp is verstrekt en welke hulpverlener daarbij betrokken was. Daarom bewaren wij ook na afhandeling van de aanvraag gegevens. De persoonsgegevens bewaren we 6 jaar. 
Alle gegevens worden digitaal bewaard in een speciaal programma en zijn alleen in te zien door de medewerkers via een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Alle aanvraagformulieren worden via de website versleuteld verzonden en voldoen aan het wettelijk privacyreglement.

Gegevens voor de financiële administratie worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor geldende termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SUN Waterweg verstrekt de persoonlijke gegevens aan derden, als wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke bepaling. Ook voor sommige projecten, bijvoorbeeld onze tandartspilot of voor afspraken over levering van witgoed verstrekken wij de daarvoor noodzakelijke gegevens aan derden. Dit wordt altijd met de aanvrager afgestemd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SUN Waterweg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SUN Waterweg. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

Dit verzoek stuurt u naar info@sunwaterweg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

SUN Waterweg wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SUN Waterweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sunwaterweg.nl.